Brno hlavní nádraží

Urbanistický návrh řešení hlavního vlakového nádraží v Brně. (2012)
spolupráce: Jaroslav Šiška
vedoucí práce: Ing. arch. David Mikulášek

ŽUB a poloha hlavního nádraží

Odsunout či neodsunout?

Vývoj územního plánu Brna jasně dokazuje více než osmdesátiletou snahu přesunout hlavní nádraží z centra do různých míst, především pak do blízkosti dnešního velkého městského okruhu, do polohy současného nákladního nádraží.
Z finálního hlediska, již dokončené přestavby ŽUB včetně jižní čtvrti, městské infrastruktury atd. je podle našeho názoru příznivější varianta odsunu vlakového nádraží. Zmizí tak spleť kolejí, jimiž je město protkáno a je uplatněn princip, který říká, že by globální doprava měla být situována na velkém městském okruhu.

Problém nastává v etapizaci a v reálné hrozbě, že se postaví hlavní nádraží, avšak nikoliv jižní čtvrť a síť MHD. Ve vztahu k historickému centru a severu Brna vznikne „přespolní nádraží“ bez fungující infrastruktury. Dalším otazníkem je odliv lidí, obchodu a příležitostí z historického centra, z něhož se pomalu stává monofunkční mrtvé město v městě.
V evropských městech podobné velikosti jako je Brno, se vyskytuje několik typů hlavního vlakového nádraží ve vztahu k historickému centru. Existují fungující varianty nádraží VZDÁLENĚJŠÍHO více jak 1km od historického jádra, nádraží VE STŘEDNÍ POLOZE, ale také i fungující nádraží V CENTRU. V této poloze se vyskytují hlavová i průjezdná. 
Nejvýstižnější příklad průjezdného typu v centru se nachází v Kolíně nad Rýnem, kde je situováno v těsné blízkosti gotické katedrály. U všech referenčních příkladů je zajištěna dobrá prostupnost v kolmém směru na železnici a netvoří se tím „urbanistický stín“.

Problémy spojené s umístěním hlavního nádraží v Brně jsou zřejmě generovány už od prvopočátku, kdy byl chytře využit hradební okruh, na který se po estakádě přivedla železnice, a na konci postavilo nádraží. Výškový rozdíl mezi historickým centrem a zanádražním prostorem činící 6 m je v Evropských městech ojedinělý. Ring tvořící filtr, nárazníkovou nebo přechodovou zónu z historického centra do inner city je zde zúžen a oslaben, navíc je v tomto nejužším bodě umístěn přestupní uzel MHD, do kterého je přivedeno 8 tramvajových linek z 13. Způsob překonání tohoto výškového rozdílu, zajištění prostupnosti na ose sever - jih a reorganizace MHD je klíčovou záležitostí při řešení tohoto problému.
Z výše uvedených důvodů je pro nás výzvou pokusit se o řešení NÁDRAŽÍ V CENTRU.


Čtyři hlavní principy návrhu

Minimálními zásahy do městské struktury s cílem vyzdvihnout dominanty a definováním neurčitých veřejných prostor dospíváme k čtyřem hlavním principům.


Maximalizace městské zeleně v prostoru bývalého hradebního okruhu

Přestože nádraží zůstává v centru, vhodnou organizací veřejného prostoru a reorganizací MHD lze téměř na 100% uplatnit princip zeleného prstence kolem historického jádra a dosáhnout tak maximalizace množství zeleně na ulici Nádražní. 

Prostupnost územím

Špatně fungující vazby historické centrum – zanádražní prostor vytvořily urbanistický stín, nedošlo tedy k rozvoji jižní čtvrti. V návaznosti na již fungující i navrhovanou městskou strukturu uplatňujeme zdvojnásobení počtu propojení pod železniční tratí a tím rovnoměrného rozptýlení lidí. Nedochází tedy k trychtýřovému efektu na ose historické centrum – jeden podchod - Vaňkovka – autobusové nádraží Zvonařka.

Komponované pohledy

Funkci hlavní nádražní budovy přebírá nově navržený objekt částečně pod tratí, částečně v prostoru pod Petrovem. Důležitou součástí kompozice je výhled na dominantu Petrova z přednádražního prostoru zmonumentalizovaný schodištěm, které vyrovnává cca 6 metrový výškový rozdíl původního hradebního okruhu a „koliště“. 
Historická nádražní budova je umístěna na osu ulice Dornych a tvoří tak její pohledové ukončení. Dnes je však tato skutečnost potlačována, proto navrhujeme její zdůraznění odstraněním rušivých prvků a vhodnou kombinací zeleně a vodní plochy. Za rušivý a NEměstotvorný prvek považujeme i terasu před OD Tesco. 

Reorganizace MHD

Současný přestupní uzel před historickou nádražní budovou je prostorově nedostatečný. Dochází k obrovské kumulaci lidí a tramvají v jednom čase na jednom místě. Řešením je přesunutí přestupního uzlu do většího prostoru pod Petrov a rozdvojení tramvajových tras, které budou linkami vytíženy rovnoměrně. Přestupní uzel si stále zachovává výhodu umístění v těsné blízkosti vlakového nádraží.


© Petr Štukheil. Všechna práva vyhrazena.
Design vytvořil exarion.cz | 2012